Koszyk Zakupów

Twój koszyk jest pusty

Kontynuuj Zakupy

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679“), „NOLD“ OOD informuje Państwa o swoich działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o celach, w jakich je przetwarzamy, o środkach jakie podejmujemy w celu ich ochrony, o prawach przysługujących Państwu oraz o sposobie ich realizacji.

I. Informacje dotyczące administratora danych osobowych

„NOLD“ OOD („НОЛД“ ООД) jest spółką, rejestrowaną w bułgarskim Rejestrze Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Agencję ds Rejestrów pod numerem identyfikacyjnym  205435275, z siedzibą i adresem: m. Sofia, rejon Oborishte, ul. „Bacho Kiro“ nr 5, p. 4, m. 17, tel.: +359 897 976979; e‑mail: hello@thenold.com / hello@nold.pl

II. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Państwa

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących podstawach, przewidzianych jako zgodne z prawem w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 1. a) do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 2. b) do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 3. c) za Państwa wyraźną zgodą;

Udzielamy Państwa następujących bardziej szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w zależności od wymienionych powyżej podstaw, na których je przetwarzamy:

 

 1. a) Do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do wykonania swoich zobowiązań wynikających z umów i w okresie przed zawarciem umów oraz do korzystania z praw wynikających z umów zawartych z Państwem.

Cele tego przetwarzania są następujące:

- ustalenie Państwa tożsamości;

- zarządzanie Państwa zamówieniem i jego realizacja oraz wykonanie zawartej umowy;

- administrowanie płatnościami dokonywanymi przez kupującego na rzecz sprzedawcy;

- otrzymywanie od sprzedawcy i wysyłanie kupującemu towarów zakupionych w ramach transakcji między nimi;

- przechowywanie korespondencji związanej ze złożonymi zamówieniami, przetwarzanie zamówień, zgłaszanie problemów itd;

- tworzenie profilu zarejestrowanego użytkownika;

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy nami a Państwem przetwarzamy informacje o rodzaju i treści stosunków umownych, oraz wszelkie inne informacje dotyczące stosunków umownych, w tym:

- dane osobowe do kontaktu – adres do kontaktu, e-mail, numer telefonu;

- dane identyfikujące – imiona i nazwisko;

- dane o zamówieniach złożonych za pośrednictwem profilu użytkownika;

- adres poczty elektronicznej, korespondencja, informacje dotyczące Państwa zamówień;

- informacje o kartach kredytowych i debetowych, numer konta bankowego lub inne informacje bankowe i płatnicze w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa;

Przetwarzanie wymienionych powyżej danych osobowych jest niezbędne dla nas w celu zawarcia i wykonania umowy z Państwem.

Udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, a naszym głównym celem jest oferowanie Państwu szybkiej i kompleksowej obsługi wysokiej jakości.

Udostępniamy dane osobowe odbiorcom (administratorom danych osobowych) należącym do następujących kategorii: operatorzy pocztowi i spółki kurierskie;

Usuwamy dane gromadzone na tej podstawie 5 lat po rozwiązaniu stosunku umownego, niezależnie od tego, czy stało się to w wyniku upłynięcia terminu umowy lub wygaśnięcia jej mocy i wynikających z tym zobowiązań, czy w wyniku wypowiedzenia umowy, czy z innych przyczyn.  Termin ten jest uzależniony od 5-letniego terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

b) do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa

Możliwe jest, by poszczególne przepisy prawa lub inny akt normatywny nakładał na nas obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych między innymi w następujących przypadkach:

 - do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- do wykonania obowiązków w związku ze sprzedażą na odległość i sprzedażą poza lokalem handlowym, przewidzianych w ustawie o ochronie konsumentów;

- do udzielenia informacji Komisji ochrony konsumentów lub podmiotom trzecim przewidzianym w ustawie o ochronie konsumentów;

- do udzielenia informacji Komisji ochrony danych osobowych w związku z obowiązkami przewidzianymi w przepisach o ochronie danych osobowych;

- do wykonania obowiązków przewidzianych w ustawie o rachunkowości i kodeksie postępowania podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz w innych powiązanych aktach normatywnych w związku z prowadzeniem rachunkowości zgodnie z prawem;

- do udzielenia informacji sądom i podmiotom trzecim w ramach postępowaniach sądowych, zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów normatywnych;

- do ustalenia wieku podczas zakupów online.

Usuwamy dane gromadzone na podstawie obowiązków przewidzianych prawem po spełnieniu lub zniesieniu obowiązku gromadzenia i przechowywania. Na przykład: przechowywanie i przetwarzanie danych rachunkowych według ustawy o rachunkowości (11 lat), w przypadku obowiązków udzielenia informacji sądowi, właściwym organom państwowym, lub innych podstaw przewidzianych w obowiązujących przepisach (5 lat).

Gdy ciąży na nas obowiązek wynikający z przepisów prawnych, możemy przekazać Państwa dane osobowe właściwemu organowi państwowemu, osobie fizycznej lub prawnej

c) po Państwa wyraźną zgodą

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na tej podstawie tylko za Państwa wyraźną, jednoznaczną i dobrowolnie udzieloną zgodą. Nie przewidujemy dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji w przypadku odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zgoda stanowi odrębną podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych i w niej wyraźnie wskazany jest cel przetwarzania, który nie pokrywa się z celami wymienionymi w niniejszej polityce. Jeżeli udzielą nam Państwo stosownej zgody i do czasu jej wycofania lub rozwiązania wszelkich stosunków umownych z Państwem, przygotowujemy odpowiednie oferty dla naszych produktów/usług.

Na tej podstawie przetwarzamy tylko te dane, dla których udzielili nam Państwo wyraźną zgodę. Poszczególne dane są ustalane dla każdego indywidualnego przypadku. Zazwyczaj obejmują one:

- e-mail;

- telefon;

- adres;

- imiona i nazwisko;

Na tej podstawie możemy udostępnić Państwa dane osobowe agencjom marketingowym oraz podmiotom trzecim.

Udzielone zgody mogą być w każdej chwili cofnięte. Cofnięcie zgody nie wpływa na wykonanie zobowiązań umownych. Jeżeli Państwo cofną swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z niektórymi lub wszystkimi sposobami określonymi powyżej, my nie będziemy więcej wykorzystywać Państwa danych osobowych i informacji do celów określonych powyżej.

Usuniemy dane zebrane na tej podstawie na Państwa żądanie lub 1 rok po ich pierwotnym zebraniu.

Strona internetowa spółki korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Korzystanie z nich odbywa się za udzieloną przez Państwo zgodą.

IV. Prawa użytkowników

Każdemu użytkownikowi strony przysługują wszelkie prawa ochrony danych osobowych przewidzianych przez prawo Unii Europejskiej i prawo bułgarskie.

Środki podejmowane w celu ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 2016/679 mają na celu zapewnienie praw podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane, a mianowicie:

 • prawo dostępu;
 • prawo sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych;
 • prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), jeśli mają zastosowanie warunki określone w art. 17 Rozporządzenia 2016/679;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych, jeśli mają zastosowanie warunku przenoszenia określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679;
 • prawo do sprzeciwu, jeśli mają zastosowanie warunki określone w art. 21 Rozporządzenia 2016/679;
 • prawo osoby do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek (w formie pisemnej lub drogą elektroniczną) do spółki, w którym należy wskazać swoje konkretne żądanie, zindywidualizując go w odpowiednim stopniu oraz wskazać dane, których ono dotyczy. Wniosek należy podpisać i wysłać na podany powyżej adres spółki „NOLD“ EOOD.

Prawo do wniesienia skargi do Komisji ochrony danych osobowych lub do sądu

Pliki cookies (ciasteczka) na stronie

Aby nasz serwis działał w pełni funkcjonalnie, czasami zapisujemy na Państwa urządzeniu niewielkie pliki danych, zwane plikami cookies (ciasteczkami).

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, przechowywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzają Państwo nasz serwis. Umożliwiają zapamiętanie Państwa działań i preferencji (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia) przez określony czas, dzięki czemu nie muszą Państwo ich wprowadzać za każdym razem, gdy odwiedzają nasz serwis lub przechodzą z jednej stronę na inną.

Serwis NOLD oparty jest na platformie Shopify Inc. Szczegółowe informacje na temat dodatkowych plików cookies, z których korzysta platforma, na której znajduje się NOLD, można znaleźć tutaj: Shopify Cookies

Udzielając zgodę przy wejściu na stronę NOLD, Państwo wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez Shopify Inc. na rzecz NOLD, zgodnie z prawem UE dotyczącym ochrony danych osobowych.

Z jakich ciasteczek korzystamy i dlaczego?

NOLD korzysta z ciasteczek w celu poprawy działania serwisu i świadczonych przez nas usług. 

Niektóre z używanych przez nas plików cookies są potrzebne aby Państwo mogli przeglądać naszą stronę internetową, korzystać z jej funkcji i uzyskiwać dostęp do obszarów chronionych. Korzystanie z tych ciasteczek jest niezbędne dla funkcjonowania serwisu. Na przykład korzystamy z ciasteczek wprowadzanych przez użytkownika podczas sesji, aby śledzić dane wprowadzane przez użytkownika podczas wypełniania formularzy wielostronicowych.

Korzystamy również z funkcjonalnych plików cookies, aby zapamiętywać dokonane przez Państwa wybory lub udzielone przez Państwa informacje, takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym Państwo się znajdują. Pozwala nam to na dostosowanie Państwa wrażenia na naszym serwisie specjalnie do Państwa preferencji. Na przykład uwierzytelniające pliki cookies to funkcjonalne pliki cookies, używane podczas sesji (lub trwałe pliki cookies, jeśli zgodzą się Państwo z funkcją „zapamiętaj mnie”) w celu umożliwienia użytkownikom uwierzytelniania się podczas kolejnych wizyt lub uzyskania dostępu do autoryzowanych treści serwisu. Funkcjonalne pliki cookies, z których korzystamy, obejmują:

Pliki cookies zorientowane na użytkownika służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania przez ograniczony czas trwania, np. powtarzające się nieudane próby logowania. Te pliki cookies są skonfigurowane do konkretnego zadania polegającego na zwiększeniu bezpieczeństwa usługi.

Sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (pliki cookies odtwarzacza flash) są wykorzystywane podczas sesji do przechowywania danych technicznych potrzebnych do odtwarzania treści wideo lub audio (np. jakość obrazu, szybkość połączenia sieciowego, parametry buforowania).

Pliki cookies sesji równoważenia obciążenia są wykorzystywane podczas sesji do identyfikowania tego samego serwera, aby moduł równoważenia obciążenia mógł odpowiednio przekierować żądania użytkowników.

Trwałe pliki cookies do personalizacji interfejsu użytkownika służą do przechowywania preferencji użytkownika dotyczących usługi świadczonej na serwisie.

Platforma, na której oparty jest serwis, Shopify, jest dedykowana doświadczeniu użytkownika i my korzystamy z wielu narzędzi, które pomagają nam poprawić swój serwis i swoją platformę handlową. W tym celu korzystamy z plików cookies do raportowania i analizy, aby zbierać informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo ze serwisów naszych handlowców. Ciasteczka te zbierają informacje wyłącznie do celów statystycznych i wykorzystują tylko pseudonimizowane identyfikatory plików cookies, które nie identyfikują bezpośrednio użytkownika. 

Wydajnościowe pliki cookies, z których Shopify korzysta, obejmują:

Analityczne pliki cookies własne – te ciasteczka służą do obliczania liczby unikalnych użytkowników, do poprawy serwisów opartych na Shopify i do znajdowania najczęściej wyszukiwanych słów w wyszukiwarkach prowadzących do określonego serwisu. Te pliki cookies nie są wykorzystywane do kierowania do Państwa, ale mają na celu uzyskanie informacji o tym jak działają serwisy sprzedawców i wprowadzenie odpowiednich ulepszeń, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania.

Analityczne pliki cookies podmiotów trzecich – Shopify korzysta z Google Analytics i z usług innych dostawców usług analitycznych stanowiących podmioty trzecie i wymienionych poniżej, aby zmierzyć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z treścią danego serwisu. Ciasteczka te „pamiętają” co użytkownicy robili na poprzednich stronach i w jaki sposób wchodzili w interakcję z serwisem. Więcej informacji o Google Analytics można uzyskać na stronie informacyjnej Google. Instrukcje jak można zrezygnować z Google Analytics można znaleźć poniżej.

Reklamowe pliki cookies służą do dostosowania marketingu do Państwa zainteresowań oraz do zapewnienia bardziej spersonalizowanej obsługi w przyszłości. Te pliki cookies pamiętają, że Państwo odwiedzili dany serwis, a Shopify lub serwis, na którym znajdują się Państwo, mogą udostępnić te informacje podmiotom trzecim, np. reklamodawcom. Chociaż te ciasteczka mogą śledzić wizyty na serwisie i na innych stronach z Państwa urządzenia, za ich pomocą Państwo nie mogą być zidentyfikowani osobiście. Bez tych ciasteczek wyświetlane reklamy mogą być dla Państwa mniej trafne i interesujące. 

Pliki cookies serwisów społecznościowych są ustawiane przez wiele wtyczek mediów społecznościowych (takich jak przycisk „Lubię to” Facebooka) i innych narzędzi zaprojektowanych do dostarczania lub ulepszania zawartości serwisu (np usługi umożliwiające odtwarzanie wideo lub tworzenie sekcji komentarzy). Należy pamiętać, że niektóre z tych usług podmiotów trzecich ustawiają pliki cookies, które są również wykorzystywane do takich rzeczy, jak reklama behawioralna, analizy i/lub badania rynkowe.

Pliki cookies platform sklepów internetowych (Merchant storefronts)

Gdy sprzedawcy używają Shopify dla swoich sklepów internetowych, Shopify umieszcza następujące pliki cookies na urządzeń osób odwiedzających ich sklepy:

Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania sklepu internetowego:

 

Nazwa

Funkcja

_ab

Używane w związku z dostępem do administratora. (Used in connection with access to admin.)

_secure_session_id

Używane w związku z nawigacją w sklepie. (Used in connection with navigation through a storefront.)

Cart

Używane w związku z koszykiem. (Used in connection with shopping cart.)

cart_currency

Używane w związku z koszykiem. (Used in connection with shopping cart.)

cart_sig

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

cart_ts

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

cart_ver

Używane w związku z koszykiem. (Used in connection with shopping cart.)

checkout

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

checkout_token

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

cookietest

Używane w związku z nawigacją w sklepie. (Used in connection with navigation through a storefront.)

master_device_id

Używane w związku z zalogowaniem się sprzedawcy. (Used in connection with merchant login.)

previous_checkout_token

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

dynamic_checkout_shown_on_cart

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

previous_step

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

remember_me

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

Secure_customer_sig

Używane w związku z zalogowaniem się użytkownika.(Used in connection with customer login.)

storefront_digest

Używane w związku z zalogowaniem się użytkownika.(Used in connection with customer login.)

_shopify_country

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

_shopify_m

Używane do zarządzania ustawieniami prywatności klientów. (Used for managing customer privacy settings.)

_shopify_tm

Używane do zarządzania ustawieniami prywatności klientów. (Used for managing customer privacy settings.)

_shopify_tw

Używane do zarządzania ustawieniami prywatności klientów. (Used for managing customer privacy settings.)

_storefront_u

Używane w celu ułatwienia aktualizacji konta klienta. (Used to facilitate updating customer account information.)

_tracking_consent

Śledzenie preferencji klientów. (Tracking preferences.)

tracked_start_checkout

Używane w związku z zakończeniem złożenia zamówienia (Used in connection with checkout.)

keep_alive

Używane w związku z ustaleniem lokalizacji klienta. (Used in connection with buyer localization.)

 

Pliki cookies do raportowania i analizy (Reporting and Analytics):

Nazwa 

Funkcja

_landing_page

Śledzenie stron docelowych. (Track landing pages.)

_orig_referrer

Śledzenie stron docelowych. (Track landing pages.)

_s

Analiza Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_d

Analiza Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_fs

Analiza Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_s

Analiza Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_sa_p

Analiza Shopify w związku z marketingiem i przekierowaniach. (Shopify analytics relating to marketing & referrals.)

_shopify_sa_t

Analiza Shopify w związku z marketingiem i przekierowaniach. (Shopify analytics relating to marketing & referrals.).

_shopify_y

Analiza Shopify. (Shopify analytics.)

_y

Analiza Shopify. (Shopify analytics.)

 

Kiedy użytkownicy ładują serwisy na platformie Shopify, one umieszczają następujące pliki cookies Shopify:

Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania:

Nazwa 

Funkcja

_Brochure_session

Używane w związku z przeglądaniem serwisu. (Used in connection with browsing through site.)

 
Pliki cookies do raportowania i analizy (Reporting and Analytics):

Nazwa 

Funkcja

_landing_page

Śledzenie stron docelowych. (Tracks landing pages.)

_orig_referrer

Śledzenie stron docelowych. (Tracks landing pages.)

_s

Analiza Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_fs

Analiza Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_s

Analiza Shopify. (Shopify analytics.)

_shopify_sa_t

Analiza Shopify w związku z marketingiem i przekierowaniach. (Shopify analytics relating to marketing & referrals.)

_shopify_uniq

Analiza Shopify.(Shopify analytics.)

_shopify_y

Analiza Shopify.(Shopify analytics.)

_y

Analiza Shopify.(Shopify analytics.)

ab_test_*

Analiza Shopify.(Shopify analytics.)

cart_sig

Analiza Shopify.(Shopify analytics.)

ki_r

Analiza Shopify.(Shopify analytics.)

ki_t

Analiza Shopify.(Shopify analytics.)

*_assignment

Analiza Shopify.(Shopify analytics.)

 

Korzystamy również z pikseli i tagów następujących podmiotów trzecich, które z kolei mogą umieszczać pliki cookie:

Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisów (Cookies Necessary for the Functioning of the Sites):

Podmiot trzeci

Opis

Polityka prywatności

Cloudflare

Shopify korzysta z Cloudflare Network jako usługa Edge Routing.(Shopify uses Cloudflare Network as a Service for edge routing.)

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Pliki cookies do raportowania i analizy (Reporting and Analytics):

Podmiot trzeci

Opis

Polityka prywatności

Alexa Metrics

Shopify korzysta z Alexa Metrics w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify (Use Alexa Metrics to help measure how users interact with Shopify's websites.)

https://www.alexa.com/help/privacy

Bizible

Shopify korzysta z Bizible w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Bizible to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Bugsnag

Shopify korzysta z Bugsnag e celu rozwiązywania problemów serwisów opartych na Shopify. (Use Bugsnag to help troubleshoot and fix issues with Shopify based websites.)

https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/

Chartbeat

Korzysta z Chartbeat w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Chartbeat to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://chartbeat.com/privacy/

Crazy Egg

Korzysta z Crazy Egg w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Crazy Egg to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.crazyegg.com/privacy

DC Analytics

Korzysta z DC Analytics w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use DC Analytics to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://dcanalytics.dcmn.com/privacy-policy

Facebook Pixel

Korzysta z Facebook Pixel w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Facebook Pixel to help measure how users interact with Shopify based websites.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Fullstory

Korzysta z Fullstory w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Fullstory to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.fullstory.com/legal/privacy/

Google Analytics

Korzysta z Goolge Analytics w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Google Analytics to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

Korzysta z Google Tag Manager w celu zarządzania dostawcami usług analitycznych.(Use Google Tag Manager to help manage analytics vendors.)

https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Korzysta z Hotjar w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Hotjar to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

KissInsights

Korzysta z KissInsights w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use KissInsights to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://signin.kissmetrics.com/privacy/

LinkedIn Insight Tag

Korzysta z LinkedIn Insight Tag w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use LinkedIn Insight Tag to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

New Relic

Korzysta z New Relic w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use New Relic to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Optimizely

Korzysta z Optimize w celu testowania ulepszeń lub zmian w serwisach opartych na Shopify. (Use Optimizely to help us test improvements or changes to Shopify based websites.)

https://www.optimizely.com/privacy/

Pinterest Analytics

Korzysta z Pinterest Analytics w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Pinterest Analytics to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://policy.pinterest.com/privacy-policy

Segment

Korzysta z Segment w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Segment to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://segment.com/legal/privacy/

Snapchat

Korzysta z Snapchat w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Snapchat to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://snap.com/privacy/privacy-policy

Speedcurve Lux

Korzysta z Speedcurve Lux w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Speedcurve Lux to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://speedcurve.com/terms/

Taboola

Korzysta z Taboola w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Taboola to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.taboola.com/policies/privacy-policy

Tealium

Korzysta z Tealium w celu zarządzania dostawcami usług analitycznych. (Use Tealium to help manage analytics vendors.)

https://tealium.com/privacy/

TikTok

Korzysta z TikTok w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. Use TikTok to help measure how users interact with Shopify based websites.

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

Twitter

Korzysta z Twitter w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Twitter to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://twitter.com/en/privacy

Reklamowe pliki cookies:

 

Podmiot trzeci

Opis

Polityka prywatności

Microsoft Advertising

Korzysta z Microsoft Advertising w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Microsoft Advertising to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement

Drift

Korzysta z Drift w celu pomocy w marketingu konwersacyjnym skierowanym do klientów podczas ich odwiedzania serwisów opartych na Shopify. (Use Drift to help us with conversational marketing to customers while they visit Shopify based websites.)

https://www.drift.com/privacy-policy/

Facebook Custom Audiences

Korzysta z Facebook Custom Audiences w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Facebook Custom Audiences to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://www.facebook.com/policy.php

Google

Korzysta z Google Ads w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Google Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://policies.google.com/privacy

Intercom

Korzysta z Intercom w celu zarządzania stosunkami z klientami serwisów opartych na Shopify. (Use Intercom to manage our relationships with Shopify based customers.)

https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy

Marketo

Korzysta z Marketo w celu zarządzania stosunkami z klientami serwisów opartych na Shopify. (Use Marketo to manage relationships with Shopify based customers.)

https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Reddit

Korzysta z Reddit Ads w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym Shopify. (Use Reddit Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify.)

https://www.reddit.com/help/privacypolicy

SourceKnowledge

Korzysta z SourceKnowledge w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use SourceKnowledge to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

http://www.sourceknowledge.com/privacy

Outbrain

Korzysta z Outbrain w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Outbrain to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

Quora

Korzysta z Quora w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Quora to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://www.quora.com/about/privacy

Yahoo Japan Ads

Korzysta z Yahoo Japan Ads w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Yahoo Japan Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://about.yahoo.co.jp/common/terms/

Media społecznościowe i ich treść (Social Media & Content):

Podmiot trzeci

Opis

Polityka prywatności

Disqus

Korzysta z Disqus w celu zapewnienia możliwości komentowania treści publikowanych w serwisach opartych na Shopify. (Use Disqus to provide commenting capabilities on posts on Shopify based websites.)

https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook Connect

Korzysta z Facebook Connect w celu umożliwienia osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify interakcji i udostępniania treści za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych Facebook. (Use Facebook Connect to allow visitors to Shopify based websites to interact with and share content via Facebook’s social media platform.)

https://www.facebook.com/policy.php

Gravatar

Korzysta z Gravatar w celu umożliwienia tworzenia awatarów osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Gravatar to allow visitors to Shopify based websites to create avatars.)

https://en.gravatar.com/site/privacy

Twitter

Korzysta z Twitter w celu umożliwienia osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify interakcji i udostępniania treści za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych Twitter. (Use Twitter to allow visitors to Shopify based websites to interact with and share content via Twitter’s social media platform.)

https://twitter.com/en/privacy

Wistia

Korzysta z Wistia w celu odtwarzania treści wideo. (Use Wistia to display video content.)

https://wistia.com/privacy

 

PLIKI COOKIES podmiotów trzecich:

Korzystamy również z pikseli i tagów następujących podmiotów trzecich, które z kolei mogą umieszczać pliki cookie:

Raportowanie i analiza:

Podmiot trzeci

Opis

Polityka prywatności

Loggly

Korzysta z Loggly w celu usunięcia i rozwiązania problemów związanych z serwisami opartymi na Shopify. (Use Loggly to help us troubleshoot and fix issues with Shopify based websites.)

https://www.loggly.com/about/privacy-policy/

Exact Target

Korzysta z Exact Target w celu usunięcia i rozwiązania problemów związanych z serwisami opartymi na Shopify. (Use Exact Target (Salesforce) to measure how people interact with Shopify based website.)

https://www.salesforce.com/company/privacy/

Sleeknote

Korzysta z Sleeknote w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Sleeknote to measure how people interact with Shopify based websites.)

https://sleeknote.com/privacy-policy

Inspectlet

Korzysta z Inspectlet w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Inspectlet to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.inspectlet.com/terms-of-service

Google Analytics

Korzysta z Google Analytics w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Google Analytics to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://policies.google.com/privacy

Fullstory

Korzysta z Fullstory w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Fullstory to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.fullstory.com/legal/privacy/

KissInsights

Korzysta z KissInsights w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use KissInsights to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://signin.kissmetrics.com/privacy/

Optimizely

Korzysta z Optimize w celu testowania ulepszeń lub zmian w serwisach opartych na Shopify. (Use Optimizely to help us test improvements or changes to Shopify based websites.)

https://www.optimizely.com/privacy/

Bugsnag

Korzysta z Bugsnag w celu testowania ulepszeń lub zmian w serwisach opartych na Shopify. (Use Bugsnag to help us troubleshoot and fix issues with Shopify based websites.)

https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/

LinkedIn Insight Tag

Korzysta z LinkedIn Insight Tag w celu testowania ulepszeń lub zmian w serwisach opartych na Shopify. (Use LinkedIn Insight Tag to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Tapfiliate

Korzysta z Tapfiliate w celu zmierzenia jak użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisami opartymi na Shopify. (Use Tapfiliate to help measure how users interact with Shopify based websites.)

https://tapfiliate.com/privacy/privacy-policy/

 

Reklamowe:

Podmiot trzeci

Opis

Polityka prywatności

Bing Ads

Korzysta z Bing Ads w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Bing Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement

Facebook Custom Audiences

Korzysta z Facebook Custom Audiences w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Facebook Custom Audiences to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://www.facebook.com/policy.php

Google

Korzysta z Google Ads w celu dostarczania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Google Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit Shopify based websites.)

https://policies.google.com/privacy

Intercom

Korzysta z Intercom w celu zarządzania stosunkami z klientami serwisów opartych na Shopify. (Use Intercom to manage relationships with Shopify websites' customers.)

https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy

 

Media społecznościowe: 

Podmiot trzeci

Opis

Polityka prywatności

Disqus

Korzysta z Disqus w celu zapewnienia możliwości komentowania treści publikowanych w serwisach opartych na Shopify. (Use Disqus to provide commenting capabilities on posts on Shopify based websites.)

https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook Connect

Korzysta z Facebook Connect w celu umożliwienia osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify interakcji i udostępniania treści za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych Facebook. (Use Facebook Connect to allow visitors to Shopify based websites to interact with and share content via Facebook’s social media platform.)

https://www.facebook.com/policy.php

Gravatar

Korzysta z Gravatar w celu umożliwienia tworzenia awatarów osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify. (Use Gravatar to allow visitors to Shopify based websites to create avatars.)

https://en.gravatar.com/site/privacy

YouTube

Korzysta z Youtube w celu odtwarzania treści wideo. (Use Youtube to display video content.)

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Wistia

Korzysta z Wistia w celu odtwarzania treści wideo. (Use Wistia to display video content.)

https://wistia.com/privacy

AddThis

Korzysta z AddThis w celu wyświetlania możliwości udostępniania społecznościowego w serwisie. (Use AddThis to display social share capabilities on the website.)

https://www.addthis.com/privacy/terms-of-service/

Twitter

Korzysta z Twitter w celu umożliwienia osobom odwiedzającym serwisy oparte na Shopify interakcji i udostępniania treści za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych Twitter. (Use Twitter to allow visitors to Shopify based websites to interact with and share content via Twitter’s social media platform.)

https://twitter.com/en/privacy

Kajabi

Korzysta z Kajabi w celu wyświetlania materiałów z kursów Oberlo 101. Use Kajabi to serve Oberlo 101 course material.

https://kajabi.com/policies/privacy/

 

Jak długo pliki cookies zostaną na moim komputerze lub urządzeniu mobilnym?
Okres przechowywania plików cookies na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym zależy od tego czy są to pliki trwałe czy sesyjne. Sesyjne pliki cookies są obecne tylko w trakcie korzystania z serwisu, a trwałe pliki cookies zostają aż do chwili ich wygaśnięcia lub usunięcia. Większość plików cookies, z których korzystamy, to trwałe pliki cookies i wygasa od 30 minut do dwóch lat od daty ich pobrania na Państwa urządzenie. Poniżej podano więcej informacji o tym jak można zarządzać plikami cookies i jak można je usunąć przed ich wygaśnięciem.

 

Jak zarządzać plikami cookies?
Są różne sposoby kontrolowania i zarządzania plikami cookies. Należy mieć na uwadze, że usunięcie lub zablokowanie plików cookies może mieć niekorzystny wpływ na Państwa wrażenie, a niektóre części naszego serwisu mogą nie być już w pełni dostępne.
Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale mogą Państwo zdecydować, czy chcą akceptować pliki cookies, za pomocą elementów sterujących przeglądarki, które często znajdują się w menu „Narzędzia” lub „Preferencje” przeglądarki. Więcej informacji na temat modyfikowania ustawień przeglądarki lub blokowania, zarządzania lub filtrowania plików cookie można znaleźć w pliku pomocy przeglądarki lub na takich stronach, jak: www.allaboutcookies.org.

Jeśli chcą Państwo, aby konto Państwa zostało usunięte z platformy theNOLD.com, zapraszamy do kontaktu: hello@thenold.com/hello@nold.pl