Koszyk Zakupów

Twój koszyk jest pusty

Kontynuuj Zakupy

Terms & Conditions

Warunki użytkowania

Ogólne Warunki

użytkowania strony  internetowej https://nold.pl/ i usług świadczonych przez NOLD

 1. Czym jest e NOLD?

NOLD to platforma internetowa służąca do sprzedaży przedmiotów osobistych - mody, obuwia, akcesoriów i innych, która jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę. NOLD nie jest właścicielem Towarów, a jedynie pomaga Sprzedawcom w ich sfotografowaniu i umieszczeniu na Platformie oraz w zarządzaniu sprzedażą przedmiotów, z którymi chcą się rozstać, Kupującym natomiast zapewnia możliwość znalezienia, zakupu i otrzymania pożądanych Towarów poprzez zagwarantowanie im ich dostępności.

Użytkownicy mogą korzystać z Platformy internetowej zgodnie z określonymi poniżej warunkami. Załadowanie tej strony internetowej przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na niniejsze Ogólne Warunki, a także ich wszelkie późniejsze modyfikacje, których jest zobowiązany tak samo przestrzegać.

Poprzez NOLD Sprzedawcy mogą sprzedawać jedynie oryginalne Towary, które nie naruszają praw własności intelektualnej. Oferowane Towary muszą zostać wyprane lub poddane procesowi czyszczenia na sucho.

 

 1. Terminy, których używamy w niniejszych Ogólnych Warunkach

Dla ułatwienia używamy w niniejszych Ogólnych Warunkach następujących terminów o znaczeniu określonym w tej sekcji:

2.1. NOLD - to właściciel Platform internetowych NOLD i NOLDKids, spółki handlowej zarejestrowanej zgodnie z prawem bułgarskim jako firma "NOLD" Sp. z o.o., REGON 205435275, z siedzibą i adresem zarządu: miasto Sofia, rejon Oboriszte, ul. "Baczo Kiro" nr 5, p. 4, m. 17 .

2.2. "Platforma" lub "Strona" oznaczają stronę internetową https://nold.pl/.

2.3. Sprzedawca to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, sprzedająca za pośrednictwem Platformy swoje Towary posiadane na użytek osobisty oraz mająca konto bankowe.

2.4. Kupujący to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, dokonująca zakupu Towarów za pośrednictwem Platformy i posiadająca konto bankowe.

2.5. Gość - to osoba fizyczna, która weszła na stronę internetową https://nold.pl/ bez logowania się na swoim profilu lub nieposiadająca go w ogóle.

2.6. Zarejestrowany Użytkownik to osoba fizyczna, która korzysta z Platformy po rejestracji i zalogowaniu się na swoim profilu.

2.7. Towar - to przedmioty ostatecznie zaakceptowane przez firmę NOLD - moda, buty, akcesoria i inne, które Sprzedawca posiada do użytku osobistego i które chce sprzedać.

2.8. Wstępne zatwierdzenie - oznacza zaakceptowanie przez NOLD zdjęć Towarów, które Sprzedawca chce wysłać.

2.9. Ostateczna akceptacja - oznacza zatwierdzenie przez NOLD po sprawdzeniu Towarów i upewnieniu się, że spełniają one wymagania określone w części 7 pkt. 2 niniejszych Ogólnych Warunków.

 

 1. Usługa świadczona przez NOLD

3.1. Usługa świadczona przez NOLD NOLD świadczy usługi informacyjne polegające na prezentowaniu na Platformie Towarów wystawionych przez Sprzedawców wraz z ich zdjęciami, ceną i innymi ważnymi informacjami z oferty Sprzedawcy, a także na zabezpieczaniu płatności i organizowaniu dostawy Towaru do Kupującego.

3.2. Odpowiedzialność NOLD. NOLD ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników Platformy za jakość świadczonych usług opisanych w powyższym postanowieniu, a także za przestrzeganie ich praw jako Użytkowników tych usług.

3.3 NOLD nie jest stroną umowy kupna i sprzedaży, a także nie ponosi odpowiedzialności umownej ani deliktowej za roszczenia zgłaszane za pośrednictwem Platformy kupna i sprzedaży.

 

 1. Własność intelektualna

4.1. Cała zawartość Strony jest przedmiotem praw autorskich należących do NOLD. Treść tej Strony może być zmieniana przez firmę NOLD wedle jej uznania. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie jakiegokolwiek fragmentu treści ze Strony bez pisemnej zgody od NOLD jest zabronione.

4.2. Poprzez zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków, Sprzedawcy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez NOLD zdjęć ich Towarów na całym świecie w celu ich sprzedaży.

4.3. Poprzez zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków, Sprzedawcy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez NOLD ich fotografii w celu sprzedaży Towarów w serwisach społecznościowych oraz na Stronach NOLD w Bułgarii i na całym świecie.

4.4 NOLD koncentruje się na oferowaniu na swojej Platformie wyłącznie oryginalnych Towarów, które nie naruszają praw własności intelektualnej. Warunkiem zatwierdzenia Towaru do sprzedaży na Platformie jest jego oryginalność. Odpowiedzialność za naruszanie praw własności intelektualnej poprzez oferowanie nieoryginalnych Towarów ciąży wyłącznie na Sprzedawcy.

 

 1. Dane osobowe

NOLD przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679/EU dot. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i dot. swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC. Informacje na temat danych osobowych, które NOLD przetwarza, a także warunków, na jakich osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mogą korzystać ze swoich praw, możesz znaleźć w Polityka prywatności i pliki cookie.

 

 1. Kategorie Użytkowników

Z Platformy mogą korzystać zarejestrowani użytkownicy oraz goście (niezarejestrowani użytkownicy).

 

 1. Usługa świadczona Sprzedawcom

7.1. Zakres usług świadczonych Sprzedawcy. NOLD za opłatą pomaga Sprzedawcom w sfotografowaniu własnych Towarów posiadanych na użytek osobisty, przesłaniu ich na platformę i zarządzaniu sprzedażą.

7.2. Wymagania dotyczące Towarów:

 1. Towary powinny być w bardzo dobrym stanie, po czyszczeniu chemicznym lub praniu, bez zapachu, plam, wyblaknięć, rozdarć i brakujących guzików oraz innych fragmentów, bez wiszących nici i włókien.
 2. Towary powinny stanowić własność Sprzedawcy, przeznaczoną do użytku osobistego, a nie być nabyte przez Sprzedawcę w celu ich odsprzedaży.
 3. Towary powinny być oryginalne i nie mogą naruszać praw własności intelektualnej.
 4. W przypadku, gdy Towar zostanie dostarczony bez certyfikatu autentyczności, NOLD ma prawo do przeprowadzenia jego weryfikacji na żądanie za dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN uiszczaną przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie zakupi Towaru, wówczas wpłacona przez niego suma za potwierdzenie autentyczności produktu nie podlega zwrotowi.   
 5. Towary podlegają wstępnej akceptacji przez NOLD. Ostateczna akceptacja Towarów jest dokonywana po ich dostarczeniu do biura NOLD.

7.3. Sprzedawcą może być każda osoba fizyczna, chcąca sprzedać Towary będące jej własnością lub takie, które ma prawo sprzedać, przeznaczone do użytku osobistego i nie nabyte w celu dalszej odsprzedaży. Sprzedawcą może być zarejestrowany użytkownik, gość oraz każda osoba trzecia.

7.4. Sprzedawca, który chce dokonać sprzedaży za pośrednictwem Platformy NOLD, musi przesłać do NOLD zdjęcia swoich Towarów poprzez aplikację Viber na numer telefonu: +359 87 653 0840.

7.5. Zgłoszenie. Wraz z wysłaniem zdjęć Towarów, Sprzedawca wypełnia także krótki formularz - zgłoszenie, które zawiera następujące elementy:

 1. Dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę profilu na Instagramie, adres e-mail, telefon, numer konta bankowego i adres, z którego kurier może odebrać artykuł.
 2. Możliwości do wyboru:

- Prywatna lub publiczna kolekcja. Prywatna kolekcja oznacza, że Sprzedawca zażyczył sobie, aby jego imię i wszelkie identyfikujące go informacje pozostały poufne. NOLD zobowiązuje się do zachowania poufności Sprzedawcy. Tożsamość Sprzedawcy może zostać ujawniona wyłącznie Kupującemu, który nabył jego Towar. Przy wyborze publicznej kolekcji tożsamość Sprzedawcy jest widoczna.

- Możliwość wyboru, aby Towary, które nie zostały zaakceptowane albo sprzedane w ciągu 6 miesięcy, zostały przekazane do recyklingu lub na darowiznę (pierwsza opcja) lub zwrócone do Sprzedawcy (druga opcja)

 1. Deklaracje:

- oświadczenie o wyrażeniu zgody i zaakceptowaniu Ogólnych Warunków;

- oświadczenie, że Towary udostępniane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem NOLD są jego własnością/ lub, że posiada on prawo do ich sprzedaży i nie zostały one nabyte w celu dalszej odsprzedaży;

- oświadczenie, że Sprzedawca jest świadomy i zgadza się na to, że NOLD ma prawo do akceptacji Towarów na sprzedaż;

- oświadczenie, że Sprzedawca jest świadomy i zgadza się na to, że Towar jest uznawany za sprzedany wówczas, gdy nie ulegnie zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży;

- oświadczenie, że Sprzedawca jest świadomy i zgadza się na to, aby NOLD wypłacił mu kwotę za wszystkie pomyślnie sprzedane Towary (te, które nie zostały zwrócone w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży) na koniec każdego miesiąca;

- oświadczenie, że Sprzedawca jest świadomy i zgadza się na to, aby NOLD uiszczał przedpłatę za usługi kurierskie w związku ze zwrotem Towarów do Sprzedawcy i odejmował ją od ostatecznej kwoty do wypłacenia;

- oświadczenie, że Sprzedawca jest świadomy i zgadza się na to, że wybór "publicznej" garderoby jest równoznaczny z udostępnieniem linka do swojej kolekcji w NOLD na swoich portalach społecznościowych;

- oświadczenie, że Sprzedawca jest świadomy tego, że jeżeli zdecyduje się wycofać swoje Towary z NOLD przed upływem 30 dni od momentu, w którym zostały one opisane, sfotografowane i opublikowane, wówczas NOLD zastrzega sobie prawo do odliczenia 15 PLN od ceny sprzedaży za każdy zapłacony Towar;

- oświadczenie, że Sprzedawca jest świadomy i zgadza się na to, aby NOLD zastrzegł sobie prawo do wyboru daty publikacji jego Towarów;

- deklaracja - zgoda na wykorzystywanie przez NOLD na całym świecie zdjęć Towarów i tych przedstawiających wizerunek Sprzedawcy w celu sprzedaży przedmiotów;

- oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

7.6. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a NOLD jest uważana za zawartą wówczas, gdy wszystkie pola zgłoszenia zostaną zatwierdzone i wypełnione, a zgłoszenie przesłane do NOLD. Kopia zgłoszenia jest wysyłana na adres mailowy Sprzedawcy.

7.7. NOLD zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w przeciągu 14 dni. Po wstępnej akceptacji Towarów, NOLD wysyła kuriera na adres wskazany przez Sprzedawcę. Sprzedawca wysyła Towary na własny koszt lub dostarcza je na adres: miasto Warszawa, ul. Marszałkowska 62/41, pietro 2 NOLD Polska, tel. +48 795 554 476.

7.8. Po otrzymaniu Towarów, NOLD sprawdza ich zgodność z wymaganiami opisanymi w pkt. 2. niniejszej części i, jeżeli ostatecznie je zaakceptuje, wówczas fotografuje je i udostępnia na profilu Sprzedawcy, który jest widoczny w postaci kolekcji Użytkownika zarejestrowanego na Platformie. NOLD wysyła Sprzedawcy gotowy do udostępnienia link prowadzący do tej osobistej kolekcji.

7.9. NOLD zastrzega sobie prawo do wyboru daty publikacji kolekcji.

7.10. Cena oferowanych Towarów jest określana przez Sprzedawcę. NOLD może, na życzenie Sprzedawcy, pomagać mu w ustalaniu cen. NOLD ma prawo do odmowy oferowania Towaru, jeżeli uzna, że cena proponowana przez Sprzedawcę nie jest zgodna z polityką Platformy.

7.11. Sprzedawca ma prawo zadecydować o tym, aby jego imię nie było upubliczniane na Platformie. W takim przypadku NOLD zachowuje poufność imienia, które może zostać ujawnione tylko i wyłącznie Kupującemu towar należący do Sprzedawcy.

7.12. Sprzedawca ma prawo do wycofania swoich Towarów z NOLD przed upływem 30 (trzydziestu) dni od ich od daty ich opisu, sfotografowania i opublikowania. NOLD zastrzega sobie prawo do odjęcia 15 PLN od ceny sprzedaży każdego opłaconego Towaru.

7.13. Sprzedaż jest uznana za zakończoną, jeżeli w ciągu 14 dni od daty uiszczenia przez Kupującego zapłaty za Towar, nie skorzysta on ze swojego prawa do zwrotu zakupionego Towaru.

7.14. Usługa, jaką NOLD oferuje Sprzedawcy jest odpłatna. Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty stawki w postaci procentu od ceny sprzedanego Towaru, określonego w poniższej tabeli. Kwota jest wypłacana na koniec miesiąca, w którym sprzedaż została zakończona (jest to dzień, w którym upływa 14-dniowy termin, w trakcie którego Kupujący ma prawo do zwrotu Towaru, ale z niego nie skorzystał). Przy wypłacaniu należności, NOLD odejmuje stawkę należną za wykonanie usługi.  

Cena przedmiotu

Procent, który otrzymujesz

Kwota netto, którą otrzymasz

<49.99 PLN

30%

<15 PLN

50- 99.99 PLN

55%

27.5 - 54.99 PLN

100-199.99 PLN

60%

60 - 119.99 PLN

200-299.99 PLN

65%

130  - 194.99 PLN

300-499.99 PLN

75%

225  - 374.99 PLN

500-999.99 PLN

85%

425  - 849.99 PLN

>1000 PLN

90%

>900 PLN

 

7.15. Towary, które nie zostaną sprzedane w ciągu miesiąca, mogą zostać zwrócone do Sprzedawcy lub przecenione, w zależności od jego życzenia, a po sześciu miesiącach od daty ich wystawienia - przekazane do recyklingu lub na darowiznę. Sprzedawca dokonuje tego wyboru przed wysłaniem do NOLD ogłoszenia o Towarach na sprzedaż. NOLD uiszcza firmie kurierskiej przedpłatę za zwrot Towarów i odejmuje tą sumę od ostatecznej kwoty wypłaconej Sprzedawcy. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie zrealizuje sprzedaży, od której NOLD będzie mógł odjąć powyższą sumę, wówczas Sprzedawca sam będzie musiał zorganizować odbiór swoich Towarów.

 1. Usługa świadczona Kupującym

8.1. NOLD oferuje Kupującemu usługę zakupu pożądanego przez niego Towaru i jego dostawę na adres wskazany przez Kupującego.

8.2. Każdy Towar w NOLD można kupić, jeśli tylko jest on dostępny. Towary są umieszczone w kolekcjach zawierających zdjęcie przedmiotu, jego cenę, rozmiar oraz materiał, z którego został wykonany, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Sprzedawcę.

8.3. Kupujący wybiera Towar poprzez zaznaczenie opcji "Dodaj do koszyka". Dodanie Towaru do koszyka nie daje gwarancji, że jest on zarezerwowany dla Kupującego. Jedynie zakończenie zamówienia zapewnia wysyłkę Towaru do Kupującego.

8.4. Kupujący ma możliwość dodania do koszyka więcej Towarów poprzez zaznaczenie przy każdym z nich opcji "Dodaj do koszyka".

8.5. Po zakończeniu zakupów, Kupujący zaznacza opcję "Kup teraz".

8.6. Po zaznaczeniu opcji" Kup teraz" otworzy się formularz, w którym Kupujący musi podać następujące dane – swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer i dane uwierzytelniające karty bankowej.

8.7. Kupujący płaci za wybrany Towar za pośrednictwem systemu shopify w oknie płatności, które otwiera się na końcu zamówienia. Płatności można dokonywać za pomocą kart Visa, MasterCard i American Express

8.8. W trakcie dwóch dni roboczych zamówienie zostanie przetworzone i przygotowane do zapłaty przez NOLD, a następnie przekazane firmie kurierskiej Inpost. Kupujący otrzyma powiadomienie, gdy jego zamówienie zostanie przekazane do wysyłki, zaktualizowane i odebrane. Zamówienie można śledzić za pomocą numeru na liście przewozowym, który jest dostępny także na profilu Użytkownika w NOLD oraz w wiadomości e-mail informującej o pomyślnej wysyłce zamówienia.

8.9. Prawo do zwrotu. Kupujący ma prawo do zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od jego dostarczenia przez firmę kurierską pod następującymi warunkami:

 a/ Towary muszą być w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone;

b/ etykiety nie mogą być usunięte bądź uszkodzone;

c/ Towary muszą być opakowane;

d/ stare listy przewozowe powinny być schowane;

e/ zamówienie należy zwrócić przez firmę kurierską InPost na adres NOLD;

8.10. Kupujący musi zadeklarować chęć zwrotu zamówienia lub przesłać reklamację, poprzez odpowiedzenie na wiadomość mailową otrzymaną z adresu hello@nold.pl, potwierdzającą zamówienie, które chce zwrócić z "Tematem" i "Tekstem" jak opisano poniżej:

Temat (Subject): Zwrot zamówienia 
Tekst (Body):  
Zamówienie # XXXX (należy podać numer zamówienia)
Towar: Białe sandały Massimo Dutti 

IBAN i posiadacz rachunku: są wymagane tylko wtedy, gdy Towar został zakupiony za pobraniem - w takim przypadku Kupujący musi podać te dane, aby zapłacona suma mogła mu zostać zwrócona.

Kupujący może złożyć reklamację wysyłając e-mail na adres hello@nold.pl. Wszystkie zapytania klientów przetwarzamy w ciągu 24 godzin.

 8.11. Kupujący musi dostarczyć Towar, który chce zwrócić z powrotem do biura firmy kurierskiej Speedy i wysłać go na koszt NOLD na następujący adres: miasto Warszawa, ul. Marszałkowska 62/41, pietro 2 NOLD Polska, tel. +48 795 554 476.

8.12. NOLD zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę w ciągu 14 dni.

8.13. Cena sprzedaży nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy nie zostaną spełnione wymagania określone w punkcie 10. W takiej sytuacji NOLD pozostaje do dyspozycji Kupującego, który powinien skontaktować się z firmą, aby przekazać jej instrukcje odnośnie dalszego postępowania z jego własnością.

 1. Prawo właściwe

9.1. Razem z niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie ma także prawo Republiki Bułgarii, z wyjątkiem jej norm kolizyjnych. Przestrzeganie prawa Republiki Bułgarii nie ogranicza posiadanych przez konsumentów praw, zgodnie z obowiązującymi normami prawa konsumenckiego państwa zamieszkania Użytkownika, jeżeli jest ono inne niż wskazane.

9.2. Spory między konsumentami a NOLD są rozstrzygane poza sądem, a jeśli okaże się to niemożliwe - przed odpowiednim sądem w Republice Bułgarii. Spory między konsumentami a NOLD mogą być przekazane do rozstrzygania pozasądowego przed odpowiednim krajowym organem konsumenckim. W Republice Bułgarii organem tym jest Komisja ds. ochrony konsumentów, miasto Sofia 1000, Plac "Sławejkow" nr 4A, strona internetowa: kzp.bg. Natomiast dla krajów będących członkami UE, EOG lub Wielkiej Brytanii są to odpowiednie krajowe organy konsumenckie - https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/our-partners-consumer-issues/national-consumer-bodies_en).

9.3. Spór może zostać również przekazany do rozstrzygnięcia do Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) ec.europa.eu/odr, jeśli Użytkownik znajduje się na terytorium państwa członkowskiego UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii.

9.4. NOLD zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji niniejszych Ogólnych Warunków. Wprowadzona zmiana wchodzi w życie wraz z dniem jej publikacji na  www.noldofficial.com.

9.5. Niniejsze Ogólne Warunki zostały przyjęte 28.04.2021

9.6. Jeśli życzysz sobie, aby Twoje konto zostało usunięte z Platformy theNOLD.com, możesz napisać do nas na adres mailowy: hello@nold.pl